ما اشتباه میکنیم
که از چراغ انتظار شکیتن شب داریم شب
شب .... سر انجام خودش می شکند

دسته ها : شعر
پنج شنبه هفتم 6 1387
X